Uw voordeel is onze strategie!
  • Filters:

Algemene voorwaarden

Van harte welkom in de webshop van nonfood4profs

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van Nonfood4profs.nl te Almere.


-Alle gebruikers van onze website www.nonfood4profs.nl worden geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met, de onderstaande algemene voorwaarden van nonfoods4profs.nl zijnde een handelsnaam van Non Food Nederland V.O.F.,gevestigd te Almere ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32161870 bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland.
-Het betreft de volgende algemene verkoop-, betalings-,leveringsvoorwaarden en privacybeleid:

1. Toepasselijkheid

-Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

2. Definities.
-In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Nf4p.nl: zijnde Nonfood4profs.nl, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Koper: de wederpartij van Nonfood4profs.nl handelende in zijn beroep of bedrijf of als particulier.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nonfood4profs.nl en koper.

3. Algemeen.
-De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle handelingen tussen
Nf4p.nl en koper waarop Nonfood4profs deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
-Onder handelingen wordt verstaan: iedere aanbieding, prijsopgave, transactie,
levering en overeenkomst(en) tussen Nf4p.nl en de koper.
-De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de genoemde algemene voorwaarden van Nf4p.nl. Wanneer de koper goederen bestelt en/of afneemt bij Nf4p.nl gaat de koper dus ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
-Deze voorwaarden zijn als ook van toepassing op alle overeenkomsten met Nf4p.nl voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
-Algemene voorwaarden van de koper zijn alleen van toepassing indien dit tussen Nf4p.nl en koper uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Echter ook dan zullen eventuele nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Nf4p.nl en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Nf4p.nl.

-Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Nf4p.nl en koper zullen dan alsnog overleggen teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht dient te worden genomen.

3. Aanbiedingsprijzen
-Alle aanbiedingsprijzen zijn vrijblijvend, tenzij in een aanbod schriftelijk expliciet anders is
aangegeven.
-De door Nf4p.nl gemaakte aanbiedingsprijzen zijn vrijblijvend; en zijn tot dertig dagen na offertedatum geldig, tenzij anders aangegeven. Nf4p.nl is slechts aan de aanbieding gebonden indien de opdracht hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen na offertedatum wordt bevestigd.
-Artikelen met prijs 0 zijn niet meer leverbaar, indien gewenst kunnen wij u een alternatief leveren.
-De levertijden zoals omschreven in onze webshop zijn indicaties en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
-De door ons gehanteerde aanbiedingsprijzen en uitgebrachte offertes zijn in Euro, exclusief BTW, exclusief wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage, exclusief de kosten voor plaatsing en aansluiting en exclusief andere heffingen van overheidswege.

4. Prijzen en Vracht/ Administratiekosten
-Prijzen
-De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, exlusief BTW.
-Nf4p.nl behoud zich het recht voor om te allen tijde de prijzen te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.
-Aanpassingen in prijzen en/of omschrijvingen alsmede verkeerd gehanteerde prijzen of productomschrijvingen zijn te allen tijde voorbehouden.
-Artikelen met prijs 0 zijn niet meer leverbaar, indien gewenst kunnen wij u een alternatief leveren.
-Vrachtkosten
-Nf4p.nl berekent voor het behandelen en bezorgen van de bestelde artikelen de volgende kosten:
Orders met een netto orderwaarde excl. BTW > € 350,= levert Nonfood4profs.nl franco huis (tenzij bij uitzondering schriftelijk anders is overeengekomen), begane grond, excl. verder horizontaal en/of verticaal transport.
-Voor levering op de Waddeneilanden en het buitenland is een toeslag van toepassing. Na ontvangst van uw opdracht zal Nf4p.nl het exacte bedrag van deze toeslag voor verzending aan u bevestigen.
-Orders met een netto orderwaarde excl. BTW < € 350,= levert Nf4p.nl met een toeslag voor vrachtkosten. Deze toeslag is uiteraard niet van toepassing indien dit een nalevering betreft.
-Onderstaande vrachtkosten zijn van toepassing op leveringen begane grond, excl. verder horizontaal en/of verticaal transport.
-Voor levering op de Waddeneilanden en het buitenland is een toeslag van toepassing. Na ontvangst van uw opdracht zal Nf4p.nl het exacte bedrag van de toeslag voor verzending aan u bevestigen.
Orderwaarde; vrachtkosten;
€ 1,= t/m € 350,= € 17,50
€ 351,= t/m …… franco huis
-Nonfood4profs.nl maakt voor verzending gebruik van de logistiek van onze partners. In incidentele gevallen is er een kleinordertoeslag van toepassing, indien dit het geval is zullen wij u hierover vooraf informeren. Het is niet mogelijk om uw bestelling bij Nf4p.nl in Almere op te halen. Bij calamiteiten en zeer grote spoed kunnen de producten in nauw overleg met Nf4p.nl afgehaald worden bij onze partner of kan Nf4p.nl in overleg met u een spoedtransport/koerier inschakelen.
-Het is van groot belang dat u de bestelling in ontvangst kan (laten) nemen, aflevering kan plaatsvinden tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Dit in verband met eventuele extra kosten welke Nf4p.nl helaas moet doorberekenen indien er, door uw toedoen, niet kan worden afgeleverd.
5. Betaling
-Nadat u de bestelling heeft gedaan ontvangt u per omgaande een bevestiging per e-mail van de bestelling alsmede de totale kosten,inclusief verzendkosten en BTW.
-Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling altijd geheel vooraf en deze verloopt op een volledig veilige en vertrouwde wijze. U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:
-elektronisch betalen door middel van Ideal, Master Card en Visa
-betaling op rekening*, alleen mogelijk na acceptatie van Nf4p.nl -*In geval van overschrijding van de schriftelijk overeengekomen betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei is vereist en is de koper gehouden tot vergoeding van het rentetarief van de Europese centrale bank plus 6% over het bedrag van de overschrijding, voor de duur van het verzuim.
-Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerdelijk ondeugdelijke levering.
-Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de bestelde producten verzonden worden op het moment dat de betaling bij ons binnen is.
6. Levering
-Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, ontvangt u ter bevestiging een e-mail-bericht met daarin alle ordergegevens.
-Indien een artikel niet op voorraad is, ontvangt u daarvan bericht.
-De artikelen die u bij Nf4p.nl heeft besteld, worden normaliter binnen twee dagen
geleverd nadat de betaling is ontvangen.
-Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan twee dagen word u zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd.
-Tenzij anders is overeengekomen zijn wij gerechtigd tot het doen van deellevering en het verzenden van deelfacturen.
-Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn en worden bij
benadering vastgesteld, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
-De koper dient de verpakking en inhoud van de hem aangeleverde producten bij aankomst te controleren en bij schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden, de koper heeft daarbij de verplichting de expediteur
direct aansprakelijk te stellen.
-Het risico van verlies, vernietiging en / of schade van/ aan de goederen gaat
over op de koper op het moment van levering.
-Het eigendomsrecht van geleverde zaken gaan van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons verschuldigd is heeft voldaan.
-Bij aflevering door Nf4p.nl c.q.ontvangst door koper van de goederen wordt derhalve eigendomsvoorbehoud overeengekomen.
-Onze voorwaarden zijn door u op te vragen, wij sturen ze kosteloos naar u toe.
-Artikelen met prijs 0 zijn niet meer leverbaar, indien gewenst kunnen wij u een alternatief leveren.
7. Reclames
-Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de
goederen.
-De koper, die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
-De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport eventuele verzekering etc. met de koper verrekend.
-Retourzendingen, waarover niet vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
- Reclames op facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden gemeld.
8. Beëindiging order
- Nf4p.nl kan zonder opgaaf van reden een order beëindigen of een afnemer weigeren. De afnemer zal middels een e-mail hierover worden bericht.
9. Retourneren
-Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus verzendkosten binnen tien dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte, en onbeschadigde staat en in de originele verpakking zijn en voorzien zijn van de afleveringsbon.
-De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen wordt. Nf4p.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco’s als gevolg van de retourzending.
-Nf4p.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Nf4p.nl altijd contact opnemen met de afnemer.
-Pakketten die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt Nf4p.nl wel in ontvangst,
maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
-Wanneer Nf4p.nl een artikel heeft geleverd niet conform de bestelling, dan heeft de
afnemer het recht om het artikel te retourneren. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van. Nf4p.nl
-Nf4p.nl zal de verzendkosten te samen met het aankoopbedrag terugstorten.
10. Eigendomsvoorbehoud
-Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te te zaken te vorderen hebben.
-Zolang wij nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor cq zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.
-De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
-Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.
11. Aanbiedingen
-Alle op de webshop en elders vermelde aanbiedingen van artikelen van Nf4p.nl gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kan door Nf4p.nl worden beëindigd.
-De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
12. Vragen/ suggesties/ klachten
-Indien u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten hebt over onze webshop of de
aangekochte artikelen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met. Nf4p.nl. U kunt een e-mail sturen naar ons e-mailadres klachten@nf4p.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.
13. Privacy
-Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom zien we er, voor zover dat mogelijk is, op toe dat de privacy van alle bezoekers van onze website onder alle omstandigheden beschermd wordt.
-Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige afnemers lijkt dat een onveilige handeling, omdat er geen persoonlijk contact is tussen koper en verkoper.
-De persoonlijke en/of zakelijke informatie die ons wordt verschaft wordt door ons te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De door u aan ons verschafte gegevens stellen wij nimmer ter beschikking aan derden.
-Als u bij Nf4p.nl een bestelling plaatst, vragen wij naar uw bedrijfs en persoonsgegevens. Deze gegevens helpen ons bij een goede uitvoering van uw bestelling en de communicatie met u als koper.
-Nf4p.nl zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of
op een andere manier kenbaar maken. Het kan echter nodig zijn om uw persoonlijke
gegevens door te geven aan derden die ons helpen om onze website te onderhouden,
beheren of te ontwikkelen. In dit geval wordt die informatie uitsluitend voor dat beperkte doel aan die derden verstrekt.
-Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, aanbiedingen en andere relevante informatie over www.nonfood4profs.nl. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u zich afmelden via 'Nieuwsbrief afmelden’. Wij zullen uw gegevens dan direct uit onze mailbestanden verwijderen.
-Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.
14. Aansprakelijkheid
-Alle artikelen die worden aangeboden via www.nonfood4profs.nl. zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met leveranciers van hoogwaardige artikelen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kunt u zich tot ons wenden (zie ook onder het kopje klantenservice/klachten), waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant.
-De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. Nf4p.nl sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit.
-Nf4p.nl is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending.
-Nf4p.nl is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast.
-Nf4p.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor productafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
-Ieder verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.
-Aansluitend op het vorige artikel sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg en/of bedrijfsschade uit.
-De koper is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvan wij niet aansprakelijk zijn.
-Wij worden eigenaar van de te vervangen of reeds vervangen zaken.
15. Disclaimer
-Wij doen er alles aan de informatie op onze webshop zo getrouw en actueel mogelijk te laten zijn.
-Bezoekers van onze webshop kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op onze webshop door ons aangeboden informatie.
-Tussentijdse wijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.
-De intellectuele eigendomsrechten voor zover op de informatie van deze site van toepassing, zijn voorbehouden aan Nonfood4profs.nl.
-De door Nonfood4profs.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan.
-Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de door ons verzonden e-mails, dan wel voor de tijdige ontvangst daarvan.
-Aan de door ons verzonden informatie per e-mail kunnen op geen enkele wijze rechten,  van wat voor aard dan ook, worden ontleend.
16. Toepasselijk recht
-Op alle overeenkomsten/transacties en vorderingen en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
-Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.Wij zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welke wij de koper daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
-Indien, en voor zover, er een goede uitvoering van de koopovereenkomst wordt vereist heeft Nonfood4profs.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
-De koper draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan Nonfood4profs.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van deze overeenkomst, tijdig  aan Nonfood4profs.nl worden verstrekt.
17. Auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. De informatie op deze site mag niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nonfood4profs.nl worden gekopieerd en/of verspreid in welke vorm dan ook.
© 2009 www.nonfood4profs.nl
All rights reserved.